12th Geoseminar

#1 Han weiwei
time:9:00~10:00  
    
#2 Wang Qi    
time:10:00~11:00 
date: 2010-11 -28